วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง wh-question

แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง Wh-question

                 แบบฝึกเสริมทักษะเป็นแบบฝึกที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจหลังจากที่เรียนเนื้อหาจากบทเรียนมาแล้ว

ทำแบบฝึกเสริมทักษะลงสมุดทุกแบบฝึกแล้วตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ
อย่าลืมบันทึกคะแนนของตัวเองไว้ด้วย เพื่อดูความก้าวหน้านะค่ะ


แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1
เรื่อง Wh-question

Underline DO or DOES to complete the following present tense questions.

1. Where    do / does   John live?

2. What time     do / does    the plane leave?

3. Where   do / does  George live?

4. Where    do / does   they live?

5. Who     do / does   Helen help at home?

6. How      do / does     that child go to school?

7. When      do / does    we eat lunch in the cafeteria?
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2
เรื่อง Wh-question

Choose the best WH word:

1.  What / Where  do you want to eat?  = Pasta and cheese.

2.  What / Where   do they smoke?        = Cigarettes.

3.  How  / What    does John drive?       = Cars.

4.  Why / When   do we get up?              = Early in the morning.

5.   Who / Where   does that girl go swimming?    = At the club.แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3
เรื่อง Wh-question
Match the question structure on the right to the answer on the left.
จับคู่โครงสร้างประโยคคำถามทางขวากกับคำตอบทางซ้ายให้ตรงกัน
For example: When we want to know a Place we ask a question Where…?

1) _____Thing                          A. How old...?
2)  _____Place                         B. How far...?
3) _____Person                       C. Who...?
4)_____Reason                        D. How high...?
5)_____Time                           E. How many...?
6)_____Age                             F. How much...?
7)_____Length                        G. Why...?
8)_____Width                          H. How long...?
9)_____Quantity                      I. Where...?
10)_____Number                    J. How wide...?
11)_____Height                       K. What...?
12)_____Distance                    L. When...?Answer Key

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1                                   
1. does                                        
2. does                                         
3. does                                            
4. do                                            
5. does                                        
6. does                                                                                     
7. do                                                                                        

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2
1. What                              
2. What                                          
3. What    
4. When     
5. Where                                                                     
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3
1. K
2. I
3. C
4. G
5. L
6. A
7. H

8. J
9. F
10. E
11. D
12. B

อ้างอิงจาก :
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1718#a

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question

Post - test
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question

ทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว ตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ

Choose the best answer.

1. A : ............dictionary is on my desk ?
B : It is mine.
a. what
b. whose
c. who is
d. which

2. I don't like the house ...........he live ?
a. that
b. which
c. where
d. what

3. How much ............?
a. the book costs
b. the book cost
c. does the book cost
d. does the book costs

4. A : ............. is she ?
    B : she's at the market.

a. Who
b. What
c. When
d. Where

5. The man .......is crying is mad.
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. which

6. A : ........did you come here ?
    B : Because I miss you.

a. What
b. When
c. Where
d. Why

7. A : ...........do you get up ?
    B : I get up at six o'clock (a.m. )

a. What
b. When
c. Who
d. Why

8. .............mobile telephone is this ?
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. How

9. A : ...........are you going tonight ?
    B : A pub.

a. Who
b. What
c. Where
d. Who

10. A : ............... is your mother ?
     B : She's fine .Thank you.

a. Where
b. Why
c. How
d. How much
Answer Key
1. b. whose
2. c. where
3. c. does the book cost
4. d. Where
5. a. Who
6. d. Why
7. b. When
8. c. Whose
9. c. Where
10. c. How

อ้างอิงจาก :

เข้าสู่บทเรียน

                                                     การใช้ Wh-question

               Wh – Question คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม ที่ต้องการให้ผู้ตอบ บอกข้อมูล เรื่องราว ที่ผู้ถามต้องการทราบ คำถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย “ Wh
               Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม และใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No

ตารางคำที่ใช้แสดงคำถามและความหมาย


คำที่ใช้แสดงคำถาม

Wh-Question

ความหมาย

Wh-Question

ความหมาย

Wh-Question

ความหมาย

Who

ใคร

What

อะไร

Why

ทำไม

Whom

ใคร

Where

ที่ไหน

Which

สิ่งไหน/อันไหน

Whose

ของใคร

When

เมื่อไร

How

อย่างไรWh – Question หรือคำที่ใช้แสดงคำถาม มีอยู่ทั้งหมด 9 มีวิธีการใช้ดังนี้ ศึกษาวิธีการใช้เลยค่ะ


Who
1. Who มีความหมายว่า “ใคร” เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเมื่อต้องการทราบว่าใครหรือคนใด ทำหน้าที่เป็นประธาน (subject) เสมอ รูปกริยาของประธานที่เป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ และคำตอบที่ได้มักจะเป็นชื่อคน โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

โครงสร้างประโยคคำถาม
Who + verb + object ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Who is your teacher ?B : Mrs. Wanpen is my teacher.
A : Who is making cook ?B : My mother is making cook.
A : Who are these boys ?B : Boonchu and Kasem.
A : Who sings this song ?
B : Nara sings this song.Whom
2. Whom มีความหมายว่า “ใคร” เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็นกรรม(object) ของกริยาหรือของบุรพบทในประโยค โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

โครงสร้างประโยคคำถาม
Whom + helping verb + subject + verb ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Whom do they meet ?B : They meet their friends.
A : Whom did you meet yesterday ?B : I meet Winai.
A : Whom does she go with ?B : She goes with her mother.
A : Whom are you speaking to ?B : I am speaking to my friends.Whose
3. Whose  มีความหมายว่า “ใคร”  เป็นได้ทั้ง Adjective (ใช้โดยมีนามตามหลัง) และ pronoun (ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง) ใช้กับคนเท่านั้น ใช้เพื่อถามหาเจ้าของ โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้
โครงสร้างที่ 1

โครงสร้างประโยคคำถาม
Whose + noun(s) + is / are …….. ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Whose car is black?B : It is John’s car.
A : Whose skirt is that ?B : It is my skirt.
A : Whose books are in my backpack ?B : They are the boys’ books.


โครงสร้างที่ 2

โครงสร้างประโยคคำถาม
Whose + noun + do /does + subject +object ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Whose book do you borrow ?B : I borrow Somsak’s book.
A : Whose bicycle does James ride ?B : James rides his bicycle.
A : Whose cell phone do Jane and Jim use?B : They use their cell phone.


 โครงสร้างที่ 3

โครงสร้างประโยคคำถาม
Whose + is/are +this/that/those/these+noun(s) ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Whose is that car ?A : Whose is that car ?
A : Whose are those dogs ?A : Whose are those dogs ?
A : Whose are these jeans ?A : Whose are these jeans ?What
4. What  มีความหมายว่า “อะไร” ใช้ถามอาชีพ ชื่อบุคคล สัญชาติ สิ่งของ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

4.1 ใช้ What ถามอาชีพต่างๆ

โครงสร้างประโยคคำถาม
1. What + (is/are) + subject ?
2. What + (do/does) + subject + do ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What is your father ?B : He is a farmer.
A : What are you ?B : I am a student.
A : What is Ms.Paweena ?B : She is a English teacher.
A : What does Manop do ?B : He is a policeman.
A : What do your parents do ?B : They are farmer.
A : What do you do ?B : I am a teacher.


4.2 ใช้ What ถามชื่อบุคคล

โครงสร้างประโยคคำถาม
What + (is/are) + (your/his/her) + name ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What is your name ?B : My name is Paweena.
A : What is his name ?B : His name is Manop.
A : What are their names ?B : Their names are Pee and Dee.


4.3 ใช้ What ถามสัญชาติ

โครงสร้างประโยคคำถาม
What + (is/are) +(your/his/her/their)+ nationality ?
ตัวอย่าง
A : What is your nationality ?B : I am Thai.
A : What is his nationality ?B : He is Thai.
A : What is her nationality ?B : She is Thai.
A : What are their nationality ?B : They are Japanese.


 4.4 ใช้ What ถามเกี่ยวกับสิ่งของ

โครงสร้างประโยคคำถาม
What + (is/are) + (this/that/those/these) ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What is this ?B : It is my pen.
A : What is that ?B : It is a book.
A : What are these ?B : They are new computers.
A : What are those ?B : They are his books.


4.5 ใช้ What ถามเกี่ยวกับเวลา

โครงสร้างประโยคคำถาม
1. What + time + is + it ?
2. What + is + the time ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What time is it ?B : It is seven o’clock.
A : What is the time ?B : It is ten - five.


4.6 ใช้ What ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ชอบ

โครงสร้างประโยคคำถาม
What + noun(s) + (do/does) +subject+ verb ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What colour do you like ?B : I like red.
A : What Thai food does Jim like ?B : He likes Tom Yam Koong.
A : What is your favourite fruit ?B : I like bananas.


 4.7 ใช้ What ถามที่อยู่ ถาม e - mail

โครงสร้างประโยคคำถาม
What + is + (your/his/her) + (address/ e-mail address ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What is your address ?B : It is 10 Sukumwit Road,Bangkok.
A : What is Malee’s address?B : It is 10 Moo 4, Tambon Nai Muang, Amphoe Muang, Surin (32000).
A : What is your e-mail address ?B : It is vee_123@hotmail.com
A : What is his e-mail address ?B : It is ooo_ooo@yahoo.com


4.8 ใช้ What ถามเบอร์โทรศัพท์

โครงสร้างประโยคคำถาม
What + is + (your/his/her) + telephone number ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What is your telephone number ?B : It is 044-512282.
A : What is his telephone number ?B : It is 088-0981256.


4.9 ใช้ What ถามวัน วันที่ เดือน  

โครงสร้างประโยคคำถาม  : ถามวัน

โครงสร้างประโยคคำถาม  : ถามวันที่

โครงสร้างประโยคคำถาม  : ถามเดือน
1. What day is today ?
2. What day is it ?
1. What is the date ?
2. What is the date today ?
1. What month is this month ?
2. What month is it ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : What day is today ?B : It is Sunday.
A : What day is it ?B : It is Wednesday.
A : What is the date ?B : It is 18th July.
A : What is the date today ?B : It is 18th July.
A : What month is this month ?B : It is January February March.
A : What month is it ?B : It is January February March.Where
5. Where  มีความหมายว่า “ที่ไหน” เป็น Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เวลาตอบจะต้องตอบเป็นชื่อของสถานที่ต่างๆ เช่น ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ฯลฯ และที่สำคัญจะต้องมีคำบุพบท (preposition) โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้


โครงสร้างประโยคคำถาม
1. Where + (is/are/am) + subject ?
2. Where + do/does + subject + verb ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Where is Muang Surin School ?B : It is in Surin.
A : Where are the students ?B : They are in the classroom.
A : Where are you going ?B : I going to school.
A : Where do you live ?B : I live in Thailand.
A : Where does Pam come from ?B : She comes from Japan.
A : Where do they work ?B : They work in a garden.
A : Where do you meet him ?B : I meet him at school.When
6. When  มีความหมายว่า “เมื่อไร” เป็นได้ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ประโยคคำถาม “What time” เวลาตอบอาจจะตอบเป็นวัน วันที่ เดือน ปี หรืออาจจะเป็นเวลาจากนาฬิกาก็ได้ โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

โครงสร้างประโยคคำถาม
When + (กริยาช่วย) + subject + กริยาอื่น…….?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : When is your birthday ?B : It is in July.
B : It is in Summer.
B : It is on 21st July.
A : When is the meeting ?B : It is on Monday morning.
A : When are you coming here ?B : I am coming here next month.
A : When do they go to school ?B : They go to school at 6.30.
A : When do you get up ?B : I get up at 5.30.
A : When will you start to read for test ?B : I will start tomorrow night.Why
7. Why  มีความหมายว่า “ทำไม”  หรือ “เพราะอะไร” ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้คำว่า Because ซึ่งมีความหมายว่า “เพราะว่า”  หรือ “เนื่องจาก”  หรือ in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

โครงสร้างประโยคคำถาม
1. Why + (is/are) + noun/pronoun + adjective ?
2. Why + do/does + subject + verb + object ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Why are you late ?B : I am late because the traffic is very heavy.
A : Why is he sad ?B : He is sad because his mother is sick.
A : Why do you like Lisa ?B : I like her because she is beautiful.
A : Why did you go to the bookshop ?B : I went there to buy a book.
A : Why don’t you go with her ?B : I don’t go with her because I am not free.
A : Why did he go to the office ?B : He went there for work.Which
8. Which  มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้
โครงสร้างที่ 1

โครงสร้างประโยคคำถาม
1. Which + helping verb + …………. ?
2. Which + nouns + helping verb + ………. ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : Which is his friend, a boy or a girl ?B : A girl.
A : Which is his, a green bike or a red bike ?B : The red bike.
A : Which do you like, blue or red  ?B : I like red.
A : Which elephant do you like ?B : I like the pink one.
A : Which shoes are John’s, pink or brown ?B : The brown ones.
A : Which car will you buy for my birthday ?B : The brown ones.


ข้อสังเกต : การตอบประโยคคำถามที่ผู้ถามต้องการให้ผู้ตอบเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ตอบมักจะใช้คำสรรพนาม one/ones แทนคำที่เลือกเสมอ เพราะคำนามนั้นจะถูกระบุถึงครั้งแรกในประโยคคำถาม
การใช้ One/Ones
              One/Ones เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงแล้วครั้งหนึ่งและคำนามนั้นต้องเป็นคำนามที่สามารถนับได้ โดยมีวิธีใช้ดังนี้
             - One ใช้แทนคำนามนับได้ในรูปเอกพจน์ มีความหมายว่า คนหนึ่งคน สัตว์หนึ่งตัว สิ่งของหนึ่งอัน  เช่น
I have a bike but it is old one. (I have a bike but it is an old one bike)
จากตัวอย่าง จะใช้ one แทน bike ซึ่งถูกกล่าวถึงในประโยคแรก
             - Ones ใช้แทนคำนามนับได้ในรูปพหูพจน์ มีความหมายว่า คนหลายคน สัตว์หลายตัว สิ่งของหลายอัน  เช่น
There are tall boys at the blackboard. There are fat ones at the table.
จากตัวอย่าง จะใช้ ones แทน boys ซึ่งถูกกล่าวถึงในประโยคแรก


How
9. How  มีความหมายว่า อย่างไร เท่าใด แค่ไหน ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการ ลักษณะของบุคคล ถามอายุ ความสูง น้ำหนัก ความยาว ระยะทาง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

9.1 ใช้ How ใช้ถามวิธีการ

โครงสร้างประโยคคำถาม
How + do/does + subject + verb ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : How do you go to school ?B : I go to school by bus/on foot.
A : How does Tata Young sing ?B : She sings beautifully.
A : How do Jim and Jane run ?B : They run slowly.


9.2 ใช้ How ตามด้วยคำ adjective ใช้ถามอายุ ความสูง น้ำหนัก ความยาว ระยะทาง

โครงสร้างประโยคคำถาม
How + adjective + verb to be + subject ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
ถามอายุA : How old are you ?
A : How old is Jim ?
A : How old are those babies ?
B : I am 18 years old.
B : He is 18 years old.
B : They are 7 months old.
ความสูงA : How tall are you ?
A : How tall is your mother ?
B : I am 1 m. and 60 cm. tall.
B : She is 156 cm.
น้ำหนักA : How heavy is Suchada ?
A : How heavy are you ?
B : She is 70 kilos.
B : I am 45 kilos.
ความยาวA : How long is a ruler ?B : It is 12 inches long.
ระยะทางA : How far is it from here to Suchai ?B : It is about 24 km.


9.3 ใช้ How ถามเกี่ยวกับสุขภาพ

โครงสร้างประโยคคำถาม
How + is/are + subject ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : How are you ?B : I am very well.
A : How is your wife ?B : She is fine.


9.4  How ใช้กับ many เพื่อถามว่าบุคคลนั้นมีสมาชิก มีสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของต่างๆ จำนวนเท่าใด

โครงสร้างประโยคคำถาม
How many + nouns + do/does + subject + verb  ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : How many sisters do you have ?B : I have one sister.
A : How many apples does your mom buy?B : She buys four apples.


9.5  How ใช้กับ many เพื่อถามจำนวนคน สิ่งของ หรือสัตว์ว่ามีจำนวนเท่าใด

โครงสร้างประโยคคำถาม
How many nouns + are there + complement  ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : How many students are there in this class ?B : There are 34 students.
A : How many people are there in your family ?B : There are 9 in my family.


 9.6  How ใช้กับ much เพื่อถามจำนวนสิ่งของที่นับไม่ได้

โครงสร้างประโยคคำถาม
How much + uncountable noun + do/does + subject + verb  ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : How much coffee do drink a day ?B : I drink only cup a day.
A : How much money does she have ?B : She has a lot of money.


9.7  How ใช้กับ much เพื่อถามราคาของสิ่งต่างๆ

โครงสร้างประโยคคำถาม
How much + is/are + noun  ?
ตัวอย่าง
โครงสร้างประโยคคำถาม
โครงสร้างประโยคคำตอบ
A : How much is this shirt ?B : It is 400 baht.
A : How much are these shoes ?B : They are 600 baht.สรุปการใช้ Wh – Question

            Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม เพื่อต้องการทราบคำตอบหรือข้อมูล ซึ่งแต่ละตัวจะใช้คำถามเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่แตกต่างกัน
            Wh – Question มีทั้งหมด 9 ตัว คือ
What ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ  สัญชาติ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือนWhere ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่
When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา
Why ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล
Who ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล
Whose ใช้ถามหาเจ้าของ
Whom ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล แต่บุคคลนั้นต้องทำหน้าที่เป็นกรรม
Which ใช้ถามเพื่อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
How ใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะ ถามอายุ ถามอาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ

ศึกษาบทเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้าไม่พอใจกับคะแนน สามารถกลับไปศึกษาบทเรียนใหม่ได้ค่ะ


อ้างอิงจาก : 
สำราญ  คำยิ่ง. Advanced English Grammar ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร. วีเจ  พริ้นติ้ง, 2550.

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง wh-question

Pre - test
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง wh-question

ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ

Choose the best answer.

1. A : ............dictionary is on my desk ?
B : It is mine.
a. what
b. whose
c. who is
d. which

2. I don't like the house ...........he live ?
a. that
b. which
c. where
d. what

3. How much ............?
a. the book costs
b. the book cost
c. does the book cost
d. does the book costs

4. A : ............. is she ?
    B : she's at the market.

a. Who
b. What
c. When
d. Where

5. The man .......is crying is mad.
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. which

6. A : ........did you come here ?
    B : Because I miss you.

a. What
b. When
c. Where
d. Why

7. A : ...........do you get up ?
    B : I get up at six o'clock (a.m. )

a. What
b. When
c. Who
d. Why

8. .............mobile telephone is this ?
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. How

9. A : ...........are you going tonight ?
    B : A pub.

a. Who
b. What
c. Where
d. Who

10. A : ............... is your mother ?
     B : She's fine .Thank you.

a. Where
b. Why
c. How
d. How much

 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ตรวจคำตอบด้านล่างค่ะAnswer Key
1. b. whose
2. c. where
3. c. does the book cost
4. d. Where
5. a. Who
6. d. Why
7. b. When
8. c. Whose
9. c. Where
10. c. How


อ้างอิงจาก :

การใช้ Wh-question

           บทเรียนออนไลน์เรื่อง การใช้ Wh-question ได้ค้นคว้า จัดหา จัดทำ โดยได้รวบรวมความรู้จากตำราต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และได้ฝึกแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกกิจกรรมหลังเรียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ Wh-question มากยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะทำให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
           การศึกษาบทเรียนออนไลน์ สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ทำแบบทดสอบ  ทำแบบฝึกกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  หากไม่เข้าใจบทเรียน ก็สามารถกลับไปศึกษาใหม่ได้ตามความต้องการ

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย
- สร้างประโยคคำถามโดยใช้ Wh – Question ต่างๆ ได้ถูกต้อง
- ถาม-ตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ต่างๆ ได้ถูกต้อง
- ใช้ Wh – Question ในการถามคำถามต่างได้ถูกต้อง
- บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ได้


แนวการศึกษาและกิจกรรม
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนทุกครั้ง
2. ศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละตอนอย่างละเอียด
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อศึกษาเนื้อหาจบแล้วฝึก
4. ทำแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
5. หากไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

เข้าสู่บทเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกเสริมทักษะ