วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง wh-question

Pre - test
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง wh-question

ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ

Choose the best answer.

1. A : ............dictionary is on my desk ?
B : It is mine.
a. what
b. whose
c. who is
d. which

2. I don't like the house ...........he live ?
a. that
b. which
c. where
d. what

3. How much ............?
a. the book costs
b. the book cost
c. does the book cost
d. does the book costs

4. A : ............. is she ?
    B : she's at the market.

a. Who
b. What
c. When
d. Where

5. The man .......is crying is mad.
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. which

6. A : ........did you come here ?
    B : Because I miss you.

a. What
b. When
c. Where
d. Why

7. A : ...........do you get up ?
    B : I get up at six o'clock (a.m. )

a. What
b. When
c. Who
d. Why

8. .............mobile telephone is this ?
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. How

9. A : ...........are you going tonight ?
    B : A pub.

a. Who
b. What
c. Where
d. Who

10. A : ............... is your mother ?
     B : She's fine .Thank you.

a. Where
b. Why
c. How
d. How much

 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ตรวจคำตอบด้านล่างค่ะAnswer Key
1. b. whose
2. c. where
3. c. does the book cost
4. d. Where
5. a. Who
6. d. Why
7. b. When
8. c. Whose
9. c. Where
10. c. How


อ้างอิงจาก :

1 ความคิดเห็น:

  1. = = เซ็งกริ้ว จริง ๆ ข้อสุดท้ายตอบผิดเพราะ ไม่ได้ดูคำตอบของคำถาม สะเพร่าจริง ๆ เหอะ ๆ
    ขอบคุณครับสำหรับ Wh-* Question

    ตอบลบ