วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question

Post - test
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question

ทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว ตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ

Choose the best answer.

1. A : ............dictionary is on my desk ?
B : It is mine.
a. what
b. whose
c. who is
d. which

2. I don't like the house ...........he live ?
a. that
b. which
c. where
d. what

3. How much ............?
a. the book costs
b. the book cost
c. does the book cost
d. does the book costs

4. A : ............. is she ?
    B : she's at the market.

a. Who
b. What
c. When
d. Where

5. The man .......is crying is mad.
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. which

6. A : ........did you come here ?
    B : Because I miss you.

a. What
b. When
c. Where
d. Why

7. A : ...........do you get up ?
    B : I get up at six o'clock (a.m. )

a. What
b. When
c. Who
d. Why

8. .............mobile telephone is this ?
 a. Who
b. Whom
c. Whose
d. How

9. A : ...........are you going tonight ?
    B : A pub.

a. Who
b. What
c. Where
d. Who

10. A : ............... is your mother ?
     B : She's fine .Thank you.

a. Where
b. Why
c. How
d. How much
Answer Key
1. b. whose
2. c. where
3. c. does the book cost
4. d. Where
5. a. Who
6. d. Why
7. b. When
8. c. Whose
9. c. Where
10. c. How

อ้างอิงจาก :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น