วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง wh-question

แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง Wh-question

                 แบบฝึกเสริมทักษะเป็นแบบฝึกที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจหลังจากที่เรียนเนื้อหาจากบทเรียนมาแล้ว

ทำแบบฝึกเสริมทักษะลงสมุดทุกแบบฝึกแล้วตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ
อย่าลืมบันทึกคะแนนของตัวเองไว้ด้วย เพื่อดูความก้าวหน้านะค่ะ


แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1
เรื่อง Wh-question

Underline DO or DOES to complete the following present tense questions.

1. Where    do / does   John live?

2. What time     do / does    the plane leave?

3. Where   do / does  George live?

4. Where    do / does   they live?

5. Who     do / does   Helen help at home?

6. How      do / does     that child go to school?

7. When      do / does    we eat lunch in the cafeteria?
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2
เรื่อง Wh-question

Choose the best WH word:

1.  What / Where  do you want to eat?  = Pasta and cheese.

2.  What / Where   do they smoke?        = Cigarettes.

3.  How  / What    does John drive?       = Cars.

4.  Why / When   do we get up?              = Early in the morning.

5.   Who / Where   does that girl go swimming?    = At the club.แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3
เรื่อง Wh-question
Match the question structure on the right to the answer on the left.
จับคู่โครงสร้างประโยคคำถามทางขวากกับคำตอบทางซ้ายให้ตรงกัน
For example: When we want to know a Place we ask a question Where…?

1) _____Thing                          A. How old...?
2)  _____Place                         B. How far...?
3) _____Person                       C. Who...?
4)_____Reason                        D. How high...?
5)_____Time                           E. How many...?
6)_____Age                             F. How much...?
7)_____Length                        G. Why...?
8)_____Width                          H. How long...?
9)_____Quantity                      I. Where...?
10)_____Number                    J. How wide...?
11)_____Height                       K. What...?
12)_____Distance                    L. When...?Answer Key

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1                                   
1. does                                        
2. does                                         
3. does                                            
4. do                                            
5. does                                        
6. does                                                                                     
7. do                                                                                        

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2
1. What                              
2. What                                          
3. What    
4. When     
5. Where                                                                     
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3
1. K
2. I
3. C
4. G
5. L
6. A
7. H

8. J
9. F
10. E
11. D
12. B

อ้างอิงจาก :
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1718#a

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น